HUPX

Energy Business Motion

Közérdekű adatok

Utolsó frissítés dátuma: 2024.01.04.

 

 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Elérhetőségi adatok

  Hivatalos név: HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített cégnév: HUPX Zrt.
  Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefonszám: (+36) 1 304 1090
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  Központi e-mail cím: info@hupx.hu
  Honlap: www.hupx.hu

  1.2. Szervezeti struktúra

  Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

  1.3. Szervezet vezetői

  Szervezet vezetői:
  Dr. Vajta Mátyás, vezérigazgató
  Istvánffy György, HUPX piaci igazgató
  Pekó Kriszta, piacműködtetési és piacfelügyeleti vezető
  dr Ujjady Noémi Mária, jogi és megfelelési vezető
  Császár Márk, gazdasági vezető

  Felügyelőbizottság:
  Biczók András, Felügyelőbizottság elnöke
  Horváth Gertrud, Felügyelőbizottság tagja
  Hetesi Katalin, Felügyelőbizottság tagja

  1.4. Ügyfélkapcsolat

  Ügyfélkapcsolat (tagság) az alábbi elérhetőségeken történik (hétfő - péntek 08:00 - 17:00):
  Telefonszám: (+36) 1 304 3221
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  E-mail cím: membership@hupx.hu
  Cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

  1.5. Testületi szerv adatok

  A HUPX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  1.6. Felügyelt költségvetési szervek

  A HUPX Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

  1.7. Gazdálkodó szervezetek

  A HUPX Zrt.-nek nincsen leányvállalata.

  1.8. Közalapítványok

  A HUPX Zrt.-nek nincsen közalapítványa.

  1.9. Költségvetési szervek

  A HUPX Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

  1.10. Lapok

  A HUPX Zrt.-nek nincsen lapja.

  1.11. Felügyeleti szerv

  Hivatalos neve: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  Postai címe: 1388 Budapest, Pf. 89
  Telefon: (+36) 1 459 7777
  Fax: (+36) 1 459 7766
  E-mail: mekh@mekh.hu
  Honlap: www.mekh.hu

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  2.1. A HUPX Zrt. tevékenységét meghatározó előírások

  A Bizottság 2015/1222 rendelete a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról („CACM”);

  Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról („REMIT”);

  A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról („REMIT IR”);

  Az Európai Parlament és a Tanács 2019/943 rendelete a villamos energia belső piacáról;

  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”);

  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet („VET Vhr.”);

  A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata („KSZ”);

  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény („Ktgt.”);

  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet („Gbkr.”);

  A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet („DKÜ”);

  A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet („NKOH”);

  Szervezeti és Működési Szabályzat;

  Adatvédelmi Szabályzat;

  ISO tanúsítványok: ISO - IEC 9001-2015 TanúsítványISO - IEC 27001-2013 Tanúsítvány

  Működési engedély

  2.2. A HUPX Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztató

  Részletes tájékoztatás a Céginformáció menüpontban található.

  2.3. Helyi önkormányzati feladatok

  A HUPX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem helyi önkormányzatként működik.

  2.4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

  A HUPX Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

  2.5. Közszolgáltatások

  A HUPX Zrt. nem nyúlt közszolgáltatásokat.

  2.6. Szervezet nyilvántartásai

  A HUPX Zrt. nem tart fent közérdekű adatnak minősülő adatbázist, nyilvántartást.

  2.7. Nyilvános kiadványok

  A HUPX Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

  2.8. Döntéshozatal

  A HUPX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.9. Szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  A HUPX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.10. Hirdetmények

  Részletes tájékoztatás a Piaci hírek menüpontokban található.

  2.11. Pályázatok

  Részletes tájékoztatás az Állásajánlatok menüpontban található.

  2.12. Tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések

  Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Állami Számvevőszék ellenőrzései:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.13. Közérdekű adatok megismerésének rendje és integritást sértő események bejelentése

  A) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) alapján a HUPX Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

  A közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtható:
  elektronikusan: kozadat@hupx.hu
  írásban: HUPX Zrt., 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  személyesen: HUPX Zrt., 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  telefonon: (+36) 1 304 1090

  A közérdekű igénylés módja a HUPX Zrt. megadott elérhetőségén közölt közérdekű adatigénylés, amely tartalmazza az igényelt adatok egyértelmű megjelölését. Ha a közérdekű adatigénylés nem egyértelmű, a HUPX Zrt. felhívja az adatigénylőt az igény pontosítására.

  Az igényelt adatokat a HUPX Zrt. az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül bocsátja az adatigénylő rendelkezésére. Az előzőekben meghatározott határidő, ha a közérdekű adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy a közérdekű adatigénylés teljesítése a HUPX Zrt. alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

  Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, valamint az Infotv. alapján fennálló jogorvoslati lehetőségekről az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül értesíteni kell.

   

  B) A HUPX Zrt. Vezérigazgatója, a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakíttatta a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét annak érdekében, hogy a Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályozórendszer meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok Társaságon belüli hatékony kezeléséhez.

  A HUPX a fenti bejelentések fogadására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

  írásban:

   

  • papír alapon, postai úton, vagy más kézbesítési forma választásával zárt borítékban
  • elektronikus úton a whistleblowing@hupx.hu e-mail címen

  szóban: 

   

  • telefonon a (+36) 1 304 3248 telefonszámon, vagy
  • a bejelentő közvetlenül, személyesen is megkeresheti a Társaság megfelelést támogató szervezet vezetőjét a munkahelyén: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. VI. emelet”

   

  Az integritást sértő események bejelentésének kezelésével összefüggésben fontos kiemelni, hogy a szervezeti integritást sértő események bejelentése tekintetében a bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás, jelentéséért felelősségre nem vonható.” 

  2.14. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.15. Közérdekű adatok statisztikai adatai

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.16.-2.17. Adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződések

  Részletes tájékoztatás a(z) Info user, illetve Data vendor menüpontokban található.

  2.18. Különös közzétételi lista

  Ktgt. alapján a vezető tisztségviselőről és a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatairól fájlok:

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2024.01.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2023.05.01. 

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2023.03.31. 

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2023.01.01. 

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2022.01.01. 

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2021.09.01. 

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2021.08.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2021.07.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2021.03.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2020.08.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2020.07.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2020.06.02.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2019.11.27. módosítás

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2019.11.27.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2019.10.01. módosítás

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2019.10.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2019.06.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2019.05.31.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2019.01.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2018.11.01.

  Közzététel vezető tisztségviselőkről  2017.09.01

  2.19.-2.25. Közadat újrahasznosítás 

  Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási feltételek

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási díjszabás

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási jogorvoslat

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási szerződések

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Kulturális közadat digitalizálási szerződések

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítás fedezetére vonatkozó szabályok

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 • 3. Gazdálkodási adatok

  3.1. Költségvetések, beszámolók

  Éves költségvetések:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Számviteli beszámolók:

  2018. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2019. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2020. évi Éves beszámoló, kiegésztő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2021. évi Éves beszámoló, kiegésztő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2022. évi Éves beszámoló, kiegésztő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2023. évi Éves beszámoló, kiegésztő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  Költségvetés végrehajtása:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.2. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:

  Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Részletes tájékoztatás a számviteli beszámolóban található.

  Vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: Részletes tájékoztatás a különös közzétételi listában található.

  Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
  3. Cafeteria keret: bruttó 602.000,- Ft/2019. év
  4. Étkezési támogatás: 13.000,- Ft/hó
  5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: a személyi alapbér 6,2%-a

  3.3. Államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások:

  A HUPX Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

  3.4. A Kgt. alapján a Társaság pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződések adatainak közzététele:

  Közzététel szerződésekről - 2024.04.29.

  3.5. Koncessziók:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.6. Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó támogatások:

  A HUPX Zrt.-nél nem történt nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

  3.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések:

  Horizon projektek

  3.8. Közbeszerzés:

  A HUPX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

 

 

Közadatkereső

 

A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) illetve a megállapítható költségtérítés részleteit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.